آغاز طرح سرمایه گذاری اقساطی جهت مشارکت در ساخت، احداث پروژه مسکونی درقبال تملک واحد مسکونی

 

  • ثبت در دفتر اسناد رسمی بر اساس زمانبندی مندرج در قانون پیش فروش آپارتمان ها
  • ارائه سرمایه در مدت 4 سال توسط سرمایه گذار و اعطای یک واحد مسکونی در قبال سرمایه گذاری با قیمت قطعی و مشخص
  • حد اقل میزان سرمایه گذاری 370 میلیون تومان
  • متراژهای مشخص و قابل تعیین، بسته به میزان سرمایه گذاری 
  • زمان بندی مشخص جهت تحویل واحد های مسکونی 
  • زمان بندی مشخص جهت پرداخت سرمایه گذاری منوط به پیشرفت کار

.
.
.
مدیر فروش و جذب سرمایه گذاری خانم رضایی
09125553461
021-88091971 داخلی 110