معرفی پرسنل شرکت فنی مهندسی پارس فن مغان

مدیر عامل

دکتر فرشاد قهرمانی

مدیر برنامه های ورزشی

محمد نوازی

معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی

سید امیر حسینی

معاونت مالی و اداری

مهندس خزایی


معاونت فنی و اجرایی

هومن رحیمیان