معرفی پرسنل شرکت فنی مهندسی پارس فن مغان

مدیر عامل

دکتر فرشاد قهرمانی

معاونت فنی و اجرایی

شهرام معتدل

مشاور امور حقوقی و قراردادها

اباسط قوی دل

کارشناس فنی

نیوشا نوری

مسئول کل حراست

حمید سروری

معاونت امور حقوقی و قراردادها

پیمان جمال آبادی

معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی

سید امیر حسینی

مشاور بازاریابی

محمد حسین بحرینی

کارشناس حسابداری

ماندانا صلحی فرد

کارشناس IT

سعید آذرخشی

معاونت مالی و اداری

بهزاد امینی


معاونت پشتیبانی

سعید آبار

مدیر روابط عمومی

الهه آذرخشی

مدیر اداری و منابع انسانی

سمیه قناعتی


معاونت فنی و مهندسی

هومن رحیمیان


مدیر پروژه

علیرضا سلطانیه

مدیر فروش

نیلوفر فردوسی

مدیر برنامه های ورزشی

محمد نوازی