جلسه هم اندیشی جناب آقای دکتر فرشاد قهرمانی با استاندار محترم استان اردبیل "آقای دکتر اکبر بهنام جو" در حوزه ی سرمایه گذاری در شهرستان  پارس آباد مغان


یک